Alumni klubi Univerze v Ljubljani

Latinska beseda alumnus pomeni "negovanec", tudi "učenec", ter izhaja iz glagola alere, kar pomeni negovati. Moška oblika besede je alumnus (v množini alumni), ženska oblika je alumna (v množini alumnae). Beseda alumnus (mn. alumni) se uporablja kot oznaka nekdanjega študenta oziroma diplomanta posamezne izobraževalne institucije (šole, fakultete, univerze), medtem ko se z besedo alumna (mn. alumnae) označujejo nekdanje študentke oziroma diplomantke ustanov, ki izobražujejo izključno ženske.

 

V povezavi z oznako alumni se pogosto pojavlja latinska besedna zveza Alma Mater, sestavljena iz besed alma ("prijazna, negujoča") ter mater ("mati"). Današnji pomen besedne zveze se navezuje na moto najstarejše neprekinjeno delujoče univerze na svetu -  Bolonjske univerze, ustanovljene leta 1088. Iz mota Alma Mater Studiorum ("negujoča mati študijev") izhaja tudi beseda alumnus ("negovanec", "učenec"). Besedno zvezo Alma Mater so tekom zgodovine v svoji latinski različici imena prevzele mnoge izobraževalne ustanove širom po svetu ter s tem nakazale na pomen in izobraževalno vlogo ustanove v svojem geografskem okolju.

 

Potreba po stanovski povezanosti med strokovnjaki posameznih strok se je v različnih oblikah izkazovala med celotno zgodovino Univerze. Različna društva, neformalne skupine in tradicionalna - "cehovska" združenja so povezovala strokovnjake, skrbela za razvoj stroke ter nadzirala kvaliteto dela svojih članov. V zadnjih desetletjih se je v Evropi, in posledično tudi pri nas, pojavil trend preoblikovanja za naš geografski prostor klasičnih načinov povezovanja strokovnjakov posameznih strok. Po anglosaksonskem vzoru se vse bolj uveljavljajo klubi alumnov, ki vsebinsko ne odstopajo od prej omenjenih klasičnih načinov povezovanja, so pa za razliko od njih bolj odprti za širši krog članstva ter povezovanje z drugimi deležniki.

 

Vloga, ki jo prevzemajo klubi alumnov članic Univerze v Ljubljani je:

  • povezovanje stanovskih kolegov in simpatizerjev posamezne stroke z namenom prenosa znanja in spodbujanja razvoja stroke;
  • krepitev ugleda fakulteti ali akademiji in s tem dvigovanje vrednosti svojim diplomantom;
  • organizacija izobraževanj, delavnic, posvetov in konferenc ter skrb za vseživljenjsko učenje;
  • izvajanje različnih povezovalnih dogodkov, kjer imate možnost spoznati uspešne posameznike ali pa se samo podružiti s svojimi bivšimi sošolci;
  • zagotavljanje medsebojne podpore članom ter krepitev poslovnih in kariernih povezav.


Spremljajte spletne strani svojih fakultet in akademij in ugotovite, kaj vse vam ponuja članstvo v vašem klubu alumnov!