Nasveti med študijem

Načrtovanja kariere se lotite premišljeno, predvsem pa pravočasno. V nadaljevanju najdete nekaj opornih točk, ki vam lahko pomagajo pri načrtovanju kariere v času študija.


1. Redno opravljanje študijskih obveznosti

Redno obiskujte predavanja in vaje.


Skrbite za visoko povprečje ocen, zlasti če po diplomi razmišljate o nadaljevanju študija, akademski karierni poti ali statusu mladega raziskovalca.


V diplomski nalogi povežite teorijo s prakso. Na obiskih delodajalcev, ki jih organizirajo KC UL, izpostavite svojo idejo in konkreten strokovni problem, ki ga boste obravnavali v vaši diplomski ali seminarski nalogi oziroma projektu. Marsikateri delodajalci tudi sami razpisujejo teme diplomskih ali drugih nalog.


2. Vključevanje v univerzitetno okolje, mreženje, informiranje

Aktivno spremljajte objave aktualnih dogodkov na spletni strani fakultete/akademije, novice Kariernih centrov UL, Facebook stran in profil Twitter Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.


Oblikujte svoj profil na LinkedIn omrežju ter se povežite z ljudmi, ki imajo enake interese, v strokovno mrežo.

Uporabljajte storitve fakultetnih knjižnic, obiščite predavanje gostujočega profesorja, udeležite se strokovnega seminarja, konference ali poletne šole.


Svoje izkušnje in znanja lahko delite z mlajšim kolegom kot tutor. Posamezne fakultete oziroma akademije tutorstvo različno nagrajujejo (npr. v obliki kreditnih točk), tutorstvo je tudi odlična vaja pomembnih generičnih kompetenc in pomembna referenca v vašem CV-ju.


Postanite član študentskega društva, združenja in/ali organizacije, saj boste tako bolje informirani in vključeni v sodelovanje pri njihovih aktivnostih.


Spremljajte novosti na svojem strokovnem področju. Pri tem uporabite vse vire, ki so vam na voljo (študijske knjižnice, strokovne seminarje, konference).


3. Pridobivanje izkušenj v tujini

Obrnite se na Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani, Pisarno za mednarodno sodelovanje na fakulteti in akademiji ter obiščite delavnico Kariernega centra Izzivi v tujini. O študijski izmenjavi in študiju v tujini pišemo tudi TUKAJ.


4. Po izkušnje domov in v tujino

Da bi svoje želje in ambicije lažje uresničili tudi s finančnega vidika, vam je lahko v pomoč Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, ki ponuja različne programe in razpise za mlade:

 

  • Štipendije Ad futura za študij v tujini: Javni razpis omogoča štipendiranje izbranih kandidatov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine in za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške. Po zaključku študija se mora štipendist zaposliti v Sloveniji za toliko let, kolikor študijskih let je bil štipendiran.


  • Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini: Slovenski dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji, lahko na tem razpisu pridobijo štipendijo v višini 70 EUR/teden in enkratni dodatek za potne stroške v višini 500 EUR. Štipendijo je možno pridobiti za namen izobraževanja na tujih institucijah ali za praktično usposabljanje v tujini v neprofitnih organizacijah in predstavništvih Republike Sloveniji v tujini.


  • Štipendiranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini: predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za sodelovanje raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini.


  • Štipendije za študij na European University Institute: Štipendija se podeli kandidatom, sprejetim na doktorski študij na European University Institute, kjer se izvajajo doktorski študijski programi ekonomije, zgodovine, prava, političnih znanosti ali sociologije. Štipendija se podeli za življenjske stroške, kandidatom ni potrebno plačati šolnine.


  • Štipendije za udeležence programa Fulbright: Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

  • Sofinanciranje programa Erasmus: Razpis je namenjen višješolskim oziroma visokošolskim izobraževalnim ustanovam v Sloveniji, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije izplačale svojim študentom.


  • Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji: Štipendije so namenjene državljanom Zahodnega Balkana za podiplomski študij v Sloveniji na področju naravoslovja, tehnike ali medicine. Štipendije se podelijo za šolnino in življenjske stroške za čas trajanja programa.


Več si lahko preberete na spletni strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.


5. Udeležba in sodelovanje na dodatnih izobraževanjih za povečanje konkurenčnosti na trgu delovne sile

Udeležite se konferenc, seminarjev in delavnic, pridobite certifikate za tuje jezike in nadgradite računalniška znanja. Na delavnicah KC UL lahko razvijate splošne in specifične kompetence iz različnih področij (javno nastopanje, tehnike pogajanj, računalniška znanja, vodenje manjših skupin, komunikacija v strokovnem timu, organizacija dogodkov, priprava poslovnega načrta).


Naročite se na elektronske novice Kariernih centrov ter sledite našim dogodkom na spletni strani.


6.  Pridobivanje prvih delovnih izkušenj

Aktivno spremljajte razpise za študentska dela in redne zaposlitve. Izbirajte tista študentska dela, ki so blizu vašemu strokovnemu področju. S praktičnimi izkušnjami boste pridobili prednost pred ostalimi mladimi kandidati za zaposlitev. V kolikor se s svojim delom izkažete, obstaja možnost, da vas delodajalec po koncu študija tudi zaposli.


Informacije o prostih delovnih mestih poiščite na zaposlitvenih portalih, spletnih straneh študentskih servisov, ZRSZ in pri Kariernem centru.


Vključite se v prostovoljno delo na različnih področjih (pomoč starejšim, invalidom, otrokom iz manj spodbudnega socialnoekonomskega okolja, kultura, izobraževanje, pravna pomoč, pomoč migrantom …) - tudi te izkušnje štejejo.


Poiščite informacije in poduk o možnostih samozaposlitve in uresničevanja vaše podjetniške ideje.


7. Oblikujte in dopolnjujte svoj karierni portfolio

Karierni portfolio oblikujte s sprotnim zbiranjem in urejanjem potrdil o udeležbi na dodatnih usposabljanjih iz različnih področij, referenc študentskega dela, študijske prakse in prostovoljnega dela. Tako boste povečali svojo konkurenčnosti ter prepoznavnost na trgu delovne sile.


Pri pripravi pisne predstavitve delodajalcu se posvetujte s svojim kariernim svetovalcem. Udeležite se delavnice Kariernega centra na temo priprava CV-ja in se preizkusite v simulaciji selekcijskega razgovora.