O nas


Karierni centri Univerze v Ljubljani s kariernimi svetovalci delujemo na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani in zagotavljamo študentom in diplomantom celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Za dosego teh ciljev sodelujemo in se povezujemo tudi z zunanjimi sodelavci, predvsem delodajalci.


Z namenom olajšanja prehoda iz študija na trg dela in pridobivanja različnih kompetenc ter znanj prirejamo raznolike brezplačne dejavnosti od delavnic izboljšanja zaposlitvenih spretnosti, predavanj, okroglih miz, kariernih dni in posvetov o priložnostih v tujini, podjetništvu in štipendijah do predstavitev in obiskov delodajalcev ter mreženja. Vsem, ki jih zanima iskanje kariernih možnosti v tujini, nudimo Skype svetovanja s kariernimi svetovalci s tujih univerz, s katerimi smo povezani.


Za bodoče študente, študente in diplomante omogočamo tudi individualno osebno karierno svetovanje in coaching.


Karierni centri smo pravi sogovornik v dilemah ob izbiri ali nadaljevanju študija, razmišljanju o podjetništvu, iskanju informacij o štipendijah, pripravništvih ali zaposlitvah v tujini, težavah pri nagovarjanju delodajalcev in iskanju zaposlitve ter izboljšanju zaposlitvenih veščin in znanj. Smo vaš kompas na karierni poti.
Univerza v Ljubljani je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Ministrstvo bo za izvedbo projekta Univerzi v Ljubljani izplačalo do največ 2.842.248,66 EUR, od tega 80 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20 odstotkov Republika Slovenija. Projekt se bo izvajal od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


Cilj in namen operacije je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.