Štipendije

Zoisovo, državno, Ad futura štipendijo ter sofinancirane kadrovske štipendije ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). Novi zakon, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2014, je na področje štipendijske politike vpeljal določene novosti, med drugim je eden od splošnih pogojev za pridobitev zgoraj navedenih  štipendij postalo to, da je posameznik prvič vpisan  v prvo- ali drugostopenjski študijski program pred dopolnjenim 27. letom. Ta sprememba med drugim posledično pomeni, da z zakonom določenih štipendij, z izjemo Ad future, ni mogoče pridobiti za doktorski študij. Celotno besedilo Zakona o štipendiranju najdete TUKAJ.


Vrste štipendij po novem Zakonu o štipendiranju (Zštip-1):


1. Državna štipendija

Namen: štipendiranje dijakov in študentov iz socialno šibkejših družin

Glavni pogoj za pridobitev: povprečni mesečni dogodek na družinskega člana  (cenzus)

Institucija, ki štipendijo podeljuje: krajevno pristojni center za socialno delo

Rok za oddajo prošnje: kadar koli med letom

Možne kombinacije: državno štipendijo je mogoče kombinirati s kadrovsko ali občinsko štipendijo

Posebnosti: pod pogojem, da gre za javno veljavni izobraževalni program, se lahko državna štipendija  pridobi tudi za študij v tujini in se izplača v enkratnem znesku za  12-mesečno obdobje.

Več informacij o postopkih cenzusu, višini štipendije ipd. najdete TUKAJ.

 

2. Kadrovske štipendije

Namen: povezovanje delodajalcev z ustreznimi bodočimi kadri

Glavni pogoj za pridobitev: izobraževanje ustrezne smeri glede na potrebe delodajalca, ostali pogoji se določijo v posameznem razpisu.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: nesofinancirane štipendije podeljujejo izključno podjetja, sofinancirane štipendije pa v sodelovanju z delodajalci podeljuje Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije oz. regionalne razvojne agencije

Posebnosti: če gre za nesofinancirano kadrovsko štipendijo, zanjo ne veljajo določila oz. omejitve Zakona o štipendiranju, tudi za sofinancirane štipendije pa ne velja starostni pogoj.

Podjetja kadrovske štipendije ponavadi objavljajo na svojih spletnih straneh, dober vir podatkov o sofinanciranih kadrovskih štipendijah pa je Izmenjevalnica (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS).

 

3. Zoisova štipendija

Namen: štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za namen nadaljnjega doseganja izjemnih dosežkov

Glavni pogoj za pridobitev: ustrezen šolski/ študijski uspeh in izjemni dosežek z akademskega, raziskovalnega ali umetniškega področja

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Rok za oddajo prošnje: za študente v začetku študijskega leta, točen datum je določen v razpisu

Možne kombinacije: Zoisovo štipendijo je mogoče kombinirati s kadrovsko ali občinsko štipendijo

Posebnosti: Zoisovo štipendijo  se lahko izplačuje tudi za študij v tujini.

Več informacij o Zoisovi štipendiji in kontakt najdete TUKAJ.

 

4. Štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji

Te štipendije so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za izobraževanje v višješolskem ali visokošolskem izobraževalnem programu prve in druge stopnje na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji. Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

 

5. Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini

Namen: štipendiranje študija akademsko in raziskovalno nadpovprečnih študentov v tujini

Glavni pogoj za pridobitev: akademska oz. raziskovalna odličnost, tudi jasen karierni načrt – za osnovni vpogled v najpomembnejše značilnosti štipendije si lahko TUKAJ ogledate enega od prejšnjih razpisov

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati s kadrovskimi in občinskimi štipendijami , vendar se druga pridobljena sredstva odštejejo od zneska Ad futura štipendije

Posebnosti: Ad futura štipendije na dodiplomski ravni ni mogoče pridobiti za področje zdravstva, družboslovja ali humanistike, na podiplomski ravni te omejitve ni. Za razliko od splošnih določil ZŠtip-1, lahko študent/-ka štipendijo pridobi pred dopolnjenim 28. letom, pridobi jo lahko tudi za doktorski študij.

Kontakt: ad-futura@sklad-kadri.si; tel. 01/434 15 50


O ostalih štipendijah za študij v tujini pa si lahko preberete tudi TUKAJ.


Več informacij o različnih vrstah štipendiranja in sofinanciranja študija lahko pridobite na naslednjih spletnih straneh:


NASVET: Štipendije pogosto razpisujejo tudi občine za študente, ki imajo v njih prijavljeno stalno bivališče, zato preverite spletno stran vaše občinske uprave.