Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

17.12.2020

Državni izpit za doktorje veterinarske medicine

Pripravil: mag. Klemen Marinčič

POGOJI

Pogoje in način opravljanja strokovnega izpita na področju doktorjev veterinarske medicine opredeljuje Pravilnik o opravljanju državnega izpita za doktoje veterinarske medicine, izvaja pa Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

Kandidat mora za pristop k državnemu izpitu za doktorje medicine izpolnjevati in predložiti:   

 1. predpisano stopnjo in študijsko smer izobrazbe,  
 2. dokazilo o končanem študiju veterinarske medicine (potrdilo o diplomiranju oziroma diplomo)  

vet-4185908_1920

PRIJAVA IN OPRAVLJANJE IZPITA

Državni izpit za doktorje veterine se opravlja na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kandidat pa se na izpit prijavi z obrazcem. Kandidat izpit opravlja ustno in pisno pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani: diplomirani pravnik in dva doktorja veterinarske medicine z opravljenim strokovnim izpitom za inšpektorja (uradnega veterinarja) ter zapisnikar. Izpit obsega splošni in posebni del.  

Splošni del izpita

Opravlja se ustno, obsega pa preizkus znanja iz:  

 1. ustavne ureditve s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnem sodstvu; organizacije izvršilne oblasti s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave ter položaju zaposlenih v državnih organih; organizacije in funkcij lokalne samouprave; položaja in organizacije organov pravosodja, sodstva, odvetništva in notariata; varstva osebnih podatkov; temeljev pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva;   
 2. upravnega postopka po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP).  

Posebni del izpita

Opravlja se pisno in ustno, obsega:

 1. zagovor pisne naloge;   
 2. preizkus znanja iz:   
 • varstva živali pred kužnimi boleznimi; 
 • zagotavljanja varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi glede preprečevanja in zatiranja zoonoz; 
 • prometa z zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski medicini; 
 • reprodukcije živali; 
 • zdravstvene ustreznosti živil; 
 • epidemiologije alimentarnih infekcij in intoksikacij; 
 • higiene živilskih obratov; 
 • zdravstvene ustreznosti krme in vode za napajanje; 
 • zaščite živali pred mučenjem; 
 • organizacije veterinarske službe; 
 • evidenc in poročil.  

Kandidat najprej ustno odgovarja na vprašanja iz splošnega dela izpita. Če kandidat opravi splošni del, lahko pristopi k opravljanju posebnega dela izpita. Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge in ustnega dela. Pisno nalogo določi član komisije, ki je izpraševalec za posebni del izpita. Pisno nalogo piše kandidat pod nadzorstvom zapisnikarja. Splošni del izpita traja v povprečju 30 minut, pisni del štiri pedagoške ure, ustni del posebnega dela pa eno pedagoško uro.

Izpit je plačljiv; 127,14 €. Izpit je možno ponavljati. Kandidat ponavljanje opravlja v roku, ki ga določi komisija. Kandidat, ki ni uspešno opravil posebnega dela izpita, lahko ponovno opravlja samo ta del izpita. Če ga naslednjič ne opravi uspešno, ponavlja celoten izpit.  

KONTAKT

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22, Ljubljana
01 300 13 00