Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

17.12.2020

Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja

Pripravila: Sabina Mikuletič Zalaznik

POGOJI

Pogoje pristopa in opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja določa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oz. znotraj njega Sektor za razvoj kadrov v šolstvu.

Za pristop k strokovnemu izpitu je potrebno predložiti:

1. potrdilo o ustrezni izobrazbi,

2. potrdilo o ustreznih delovnih izkušnjah in

3. potrdilo o uspešno opravljenih hospitacijskih nastopih.

pexels-christina-morillo-1181534

Ustrezna izobrazba

Ustrezna izobrazba za opravljanje poklica v sistemu VIZ je 7., magistrska stopnja. Ključnega pomena za opravljanje poklica na področju VIZ je pedagoško-andragoško znanje, ki ga študenti, diplomanti lahko pridobijo na dva načina:

  • v času študija; modul s področja pedagoško-andragoške izobrazbe je integralni del pedagoškega študijskega programa, kar lahko diplomanti razberejo tudi iz svojega strokovnega naziva na magistrski diplomi;
  • tisti študenti, diplomanti, ki obiskujejo študijske programe brez pedagoško-andragoškega modula, pa imajo možnost t.i. zaporednega izobraževanja in pridobivanja ustrezne izobrazbe. Ko zaključijo magistrski študij se lahko vpišejo v t.i. nadaljnje izobraževanje v program pedagoško-andragoško izobraževanje. Program izvajajo UL PEF, UL FF, UM FF, UM PEF, UP PEF, traja eno leto, obsega 60KT in je samoplačniški. Običajno so vpisni roki po končanem vpisu v redne študijske programe (jeseni).

Oba načina pridobivanja ustrezne izobrazbe sta enakovredna in med kandidati na strokovnem izpitu glede tega ni razlik.
Izjema glede predpisane stopnje izobrazbe za pristop k strokovnemu izpitu velja za kandidate, ki imajo ustrezno srednješolsko izobrazbo (npr. srednjo vzgojiteljsko šolo); ti se na strokovni izpit prijavijo z doseženo 5. stopnjo izobrazbe in opravljeno poklicno maturo.

Ustrezne delovne izkušnje

Predpisani obseg ustreznih delovnih izkušenj je za kandidate s 7. stopnjo izobrazbe 840 ur, za kandidate z ustrezno srednješolsko izobrazbo pa 540 ur.

Predpisano število ur delovnih izkušenj mora biti pridobljeno v ustanovi, ki ima javno veljavni program, obseg pridobljenih delovnih izkušenj je razviden iz pogodbe o delu, ki jo sklene diplomant; to je lahko delovna pogodba ali pogodba o pripravništvu – v obeh primerih dobi kandidat s strani zaposlovalca mentorja, ki spremlja in usmerja njegovo strokovno delo in profesionalni razvoj, število predpisanih opravljenih delovnih ur, 840 (oz. 540) se vsakemu kandidatu zmanjša:

  1.  za 1/3 opravljenih ur obvezne študijske pedagoške prakse; podatke o priznavanju števila ur pedagoške prakse imajo za vsak študijski program na MIZŠ, in
  2. za 80 ur, ki jih kandidat opravi po svoji izbiri, lahko že v času študija, z delom z mladimi; npr., delo v društvu, organizaciji … Pomembno pri tem je, da predloži kandidat o opravljenem tovrstnem delu pisno potrdilo pooblaščenca organizacije, v katerem je naveden obseg (do 80 ur) in vsebina (delo z/za mlade) del, ne pa kandidatov status pri tem (prostovoljno delo ne šteje!)

Preostalo število delovnih ur pri ustreznih strokovnih delih morajo kandidati opraviti po končanem študiju 2. stopnje. Potrebne delovne izkušnje lahko pridobivajo tudi z delom v tujini, npr., v okviru Erasmus+ delovne prakse po končanem rednem študiju.

Hospitacijski nastopi

V času pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj, npr. delo v šoli, mora kandidat opraviti pet (5) hospitacijskih nastopov. To so ure, opravljene v razredu, ki jih spremlja mentor in, po navadi, tudi ravnatelj/ravnateljica zavoda, na katerih se piše hospitacijski zapisnih in ki se jim priložijo kandidatove priprave na učne ure. Nekateri strokovni delavci v VIZ, npr. svetovalni delavci, knjižničarji nimajo hospitacijskih nastopov, opravijo pa posebno seminarsko nalogo na temo.

Če pridobiva kandidat delovne izkušnje, npr. v tujini ali v zavodu, ki sicer ne odgovarja njegovi strokovni izobrazbi, npr. prihodnji učitelj v vrtcu, mora tak kandidat opraviti hospitacijske nastope v ustreznem zavodu v RS. VIZ so mladim kandidatom naklonjeni, zato z dogovarjanjem in izpeljavo nastopov po navadi nimajo težav.

PRIJAVA IN OPRAVLJANJE IZPITA

Na strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja se prijavite preko obrazca, ki ga najdete na povezavi na spletni strani MIZŠ. Izpolnjen obrazec s prilogami (naštete so na koncu obrazca) osebno vložite na MIZŠ ali pošljete po pošti na naslov:

Naziv: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Naslov: Masarykova 16
Kraj: 1000 Ljubljana

Strokovni izpit na področju VIZ je sprva brezplačen, ponovno opravljanje strokovnega izpita pa stane 54,90 EUR.
Strokovni izpit na področju VIZ se opravlja pred tričlansko komisijo in obsega:

  1. ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,
  2. predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
  3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik.

Vsebine strokovnega izpita so dosegljive v katalogih znanj na spletni strani MIZŠ.

KONTAKT

Za vsa dodatna vprašanja, povezana s pogoji za pristop in o opravljanju strokovnega izpita na področju VIZ, je kontaktna oseba:
ga. Hermina Pohar Sonc
T: 01 400 54 69
E: kadrisolstvo.mizs@gov.si