Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

27.01.2021

Štipendije, ki jih ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

Med pogoji za pridobitev štipendij zakon določa (ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1), da mora biti posameznik prvič vpisan v prvo- ali drugostopenjski študijski program pred dopolnjenim 27. letom. Štipendij ni mogoče pridobiti za doktorski študij (izjema so štipendije Ad futura).

Studenti_raziskuj_priloznosti_stipendije

Državna štipendija

Namen: štipendiranje dijakov in študentov iz socialno šibkejših družin

Glavni pogoj za pridobitev: povprečni mesečni dogodek na družinskega člana (cenzus)

Institucija, ki štipendijo podeljuje: krajevno pristojni center za socialno delo

Rok za oddajo prošnje: kadar koli med letom

Možne kombinacije: državno štipendijo je mogoče kombinirati s kadrovsko ali občinsko štipendijo (če posamezna občinska štipendija glede kombiniranja nima svojih omejitev)

Posebnosti: pod pogojem, da gre za javno veljavni izobraževalni program, se lahko državna štipendija pridobi tudi za študij v tujini in se izplača v enkratnem znesku za 12-mesečno obdobje.

Več informacij.

 

Zoisova štipendija

Namen: štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov.

Glavni pogoj za pridobitev: ustrezen šolski/ študijski uspeh in izjemni dosežek z akademskega, raziskovalnega ali umetniškega področja.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Rok za oddajo prošnje: za študente v začetku študijskega leta, točen datum je določen v razpisu.

Možne kombinacije: Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Posebnosti: Zoisovo štipendijo se lahko izplačuje tudi za študij v tujini.

Več informacij.

 

Kadrovska štipendija

Namen: povezovanje delodajalcev z ustreznimi bodočimi kadri

Glavni pogoj za pridobitev: izobraževanje ustrezne smeri glede na potrebe delodajalca, ostali pogoji se določijo v posameznem razpisu.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: nesofinancirane štipendije podeljujejo izključno podjetja, sofinancirane štipendije pa v sodelovanju z delodajalci podeljujejo regionalne razvojne agencije.

Posebnosti: če gre za nesofinancirano kadrovsko štipendijo, zanjo ne veljajo določila oz. omejitve Zakona o štipendiranju, tudi za sofinancirane štipendije pa ne velja starostni pogoj.

Podjetja kadrovske štipendije običajno objavljajo na svojih spletnih straneh, dober vir podatkov o sofinanciranih kadrovskih štipendijah pa je izmenjevalnica (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS).

 

Štipendije za študij zamejcev in potomcem Slovencev po svetu

Namenjene so pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično domovino.  Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, rok za prijavo pa je praviloma tik pred začetkom študijskega leta.

Več informacij.

 

Štipendije Ad futura za študijski obisk v tujini

Namen: štipendiranje študentov na višješolskem ali visokošolskem izobraževalnem programu 1. ali 2. bolonjske stopnje za študijski obisk v tujini, ki mora trajati najmanj 3 tedne za študente, do skupno največ 25 tednov. Ta študijski obisk mora izobraževalna ustanova, na kateri je vlagatelj v Sloveniji vpisan, priznati oziroma vrednotiti kot del obveznosti izobraževalnega programa na tej ustanovi.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati z drugimi štipendijami, ki jih dijak/študent prejema za izobraževanje v Sloveniji.

 

Sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Namen: sredstva lahko pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Glavni pogoj za pridobitev: Študijski oz. znanstveni obisk morajo opraviti pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati z drugimi štipendijami, ki jih študent prejema za izobraževanje v Sloveniji.

 

Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini

Namen: štipendija se dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu. Štipendija se praviloma dodeli za življenjske stroške in šolnino. Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.

štipendiranje študija akademsko in raziskovalno nadpovprečnih študentov, ki odhajajo na študij v tujino.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati s kadrovskimi  in občinskimi štipendijami ter z morebitnimi drugimi štipendijami iz tujine, vendar se druga pridobljena sredstva odštejejo od zneska Ad futura štipendije

Posebnosti: Štipendist se mora v določenem obdobju po zaključenem študiju, za katerega je prejel štipendijo, zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali se v Sloveniji samozaposliti. Več informacij.