Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

02.04.2021

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju

Na Univerzi v Ljubljani se zavzemamo za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo. Univerza v Ljubljani se zavezuje k ustvarjanju in ohranjanju akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na osebne okoliščine posameznika.

Okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo, je okolje, v katerem ni nadlegovanja, spolnega nadlegovanja, trpinčenja ali drugih oblik nasilja.

Vsi na Univerzi v Ljubljani smo dolžni spodbujati in razvijati partnersko sodelovanje ter reševanje konfliktov in storiti vse, da se ne izvajajo aktivnosti ali povzročajo situacije, ki bi pomenile nespoštovanje dostojanstva.

Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev.

nasilje

Kaj je nasilje

Nasilje je vsako graje vredno ali očitno negativno vedenje ali ravnanje, usmerjeno proti posamezniku, z namenom ali učinkom povzročiti fizično, psihološko, spolno ali ekonomsko škodo.

Nadlegovanje je vsako vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

Nadlegovanje je zlasti:

    posmehovanje; poniževanje; zastraševanje; sramotilno obrekovanje; fizična napadalnost; drugo podobno vedenje in ravnanje.

Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja. Spolno nadlegovanje so zlasti:

    predlogi povezani s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti; spolno sugestivne pripombe, opolzki komentarji, ki se nanašajo na oblačenje, telo ali videz osebe; spreminjaje vsebine poslovnih tem v teme s spolno vsebino; kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik ali besedil; neželeni pogledi in neželeno spogledovanje; spolne sugestivne geste ali strmenje v telesne dele osebe; nepotrebno dotikanje ali trepljanje; vsiljen spolni odnos ali druga spolna dejanja; druga podobna vedenja in ravnanja.

Trpinčenje je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posamezniku.

Trpinčenje je zlasti ponavljajoče se:

    zmerjanje in žaljenje, zasmehovanje; pisne grožnje; omejevanje možnosti komuniciranja (premestitev delavca v druge prostore z namenom preprečevanja stikov z drugimi zaposlenimi, onemogočanje dostopa do sredstev informacijske tehnologije, neupravičen nadzor elektronske pošte in podobno); neutemeljeno kritiziranje dela; ignoriranje; sistematično opuščanje dodeljevanja novih delovnih nalog; dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog; neupravičene grožnje z odpustitvijo; grožnje s fizičnim nasiljem ali uporaba nasilja; druga podobna vedenja in ravnanja.

Več o tem, kaj je nasilje, kakšne so strategije za izhod iz nasilja in kaj je nenasilna komunikacija, si lahko preberete na strani Društva za nenasilno komunikacijo.

Pomoč žrtvam nasilja

Če doživljate nasilje in potrebujete pomoč, lahko na strani Društva za nenasilno komunikacijo najdete seznam virov pomoči. Kot podpora za žrtve spolnega nasilja deluje tudi združenje Moč – tudi na njihovi spletni strani lahko najdete uporabne informacije in možnosti pomoči.

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, želimo zagotoviti varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov. Ukrepe, s pomočjo katerih se na Univerzi v Ljubljani zagotavlja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo zaposlenih in študentov, načine odpravljanja posledic nespoštovanja dostojanstva ter ukrepe zoper lažne prijave nespoštovanja dostojanstva ureja Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani. V teku so intenzivne priprave novega pravilnika.

Zaupne osebe

V sodelovanju s članicami UL vzpostavljamo mrežo zaupnih oseb, na katere se lahko obrnete v primeru spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja.

Seznam zaupnih oseb na članicah bo objavljen tudi na spletni podstrani Univerze v Ljubljani.