Natečaj za študentke in študente Univerze v Ljubljani podaljšan do 15. januarja: prebudite svojo ustvarjalnost

01.12.2023

Natečaj za študentke in študente Univerze v Ljubljani podaljšan do 15. januarja: prebudite svojo ustvarjalnost

Na Univerzi v Ljubljani (UL) si v sodelovanju z Zvezo EUTOPIA prizadevamo k ustvarjanju vključujoče univerze prihodnosti. Želimo si, da bi pri ustvarjanju prepoznavnosti in vključenosti, enakosti ter raznolikosti na UL sodelovali tudi študentke in študenti. S tem namenom smo pripravili natečaj, v sklopu katerega lahko študentke in študenti UL predstavite svoj pogled na omenjene tematike.

Vabimo vas k oblikovanju inovativnega in ustvarjalnega video izdelka na temo vključenosti, enakosti in raznolikosti na UL. Izbrane oblikovne rešitve bodo uporabljene v promocijske namene in objavljene na spletiščih Zveze EUTOPIA in Univerze v Ljubljani. Napišite scenarij, posnemite ter oblikujte videoposnetek na temo vključevanja, raznolikost in enakosti na UL. Z veliko inovativnosti, ustvarjalnosti ter malo sreče lahko osvojite nagrado v višini 600 evrov.

Izbirate lahko med tremi temami:

 • vključevanje (inclusion) na UL,
 • raznolikost (diversity) na UL in
 • enakost (equality) na UL.

Obravnavate lahko tudi vse tri teme. Pričakujemo izviren, inovativen in ustvarjalen video izdelek, ki bo predstavljal vrednote UL in Zveze EUTOPIA.

Potrebujete navdih? Obiščite spletno stran eutopia-university.eu ter spoznajte zvezo EUTOPIA in njene temeljne vrednote.


Pozorno preberite navodila. Prijavljene oblikovne rešitve morajo ustrezati predpisanim tehničnim in vsebinskim navodilom.

Tehnična in vsebinska navodila 

 • Prijavnine ni – natečaj je brezplačen. Video izdelek je posameznikovo avtorsko delo in ne krši pravic tretjih oseb.
 • V video izdelek morajo biti vključeni logotip EUTOPIAlogotip Univerze v Ljubljani(barven ali negativ) in logotip sofinanciranja EU.
 • Video izdelek odraža temeljne vrednote Univerze v Ljubljani in zveze EUTOPIA, kot so pravičnost, odprtost, enakost in vključenost. Z
 • veza EUTOPIA je usmerjena v izzive in osredotočena na študente. Več informacij je dostopnih na spletni strani eutopia-university.eu. Če bo video v slovenščini, je zaželeno, da so spodaj angleški podnapisi, saj je EUTOPIA mednarodna skupnost in si želimo, da nas razumejo vsi njeni člani.
 • Dolžina videa: največ 2 minuti (vendar ne manj kot 30 sekund)
 • Format videa: MP4, AVI, MOV Predlagani tehnični parametri: video je lahko posnet s fotoaparatom, mobilnim telefonom ali video kamero. Največja velikost 500mb. Zaželeno je, da je video posnetek 16:9 full HD (1080p) ali HD (720p), 25fps, 15mbps, kodek (h.264).
 • Video izdelek mora biti oddan kot ena sama datoteka. Video lahko prikazuje zgodbo, osebo, projekt ipd. in je lahko posnet v katerem koli slogu ali žanru (animacija, dokumentarni film, igrani film, glasbeni video ipd.).
 • V primeru, da video prikazuje tretje osebe, morajo te osebe podpisati privolitev Univerze v Ljubljani (GDPR), ki je dostopna v priponki tega razpisa. 

​Prijave na natečaj se zaprejo 15. januarja 2024. Komisija bo obravnavala vse predloge, ki bodo oddani na spodaj zapisani elektronski naslov do 3. januarja 2024 do 00.00. Vse predloge, ki bodo prišli po tem roku, bo komisija zavrgla. Video izdelek bo izbran na podlagi ocen komisije. Zmagovalni video izdelek bo objavljen 10. januarja 2024 ob 12.00 na spletni strani in družabnih omrežjih Univerze v Ljubljani.

Prijave na natečaj zbiramo na e-poštnem naslovu  do 15. januarja 2024 do 00.00 – kot povezavo do storitve WeTransfer v primeru večje datoteke. Ime zadeve naj bo EUTOPIA študentski natečaj, ime datoteke pa NASLOV VIDEO IZDELKA_PRIIMEK (primer VARNA UL_NOVAK). V prijavi navedite tudi fakulteto oz. akademijo, kjer študirate, in opis video izdelka (kaj predstavlja in morebitne tehnične podrobnosti/posebnosti).


Kdo se lahko prijavi? 

Študentke in študenti Univerze v Ljubljani; lahko se prijavijo posamezniki, pari ali skupine. Sodelujejo lahko samo fizične, ne pa tudi pravne osebe. Vse, kar potrebujete za prijavo, je študentski status, nekaj inovativnosti, ustvarjalnosti in sreče!

Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja ali partnerja natečaja ter njihovi ožji družinski člani. Prijavitelj mora biti starejši od 18 let, ni pa omejitev glede državljanstva.


Ocenjevanje

Če bodo oblikovne rešitve ustrezale tehničnim in vsebinskim navodilom, bodo po zaključenem razpisu vključene v ocenjevanje. Komisija za ocenjevanje bo izbrala zmagovalnivideoposnetek ter pri tem upoštevala sporočilnost, inovativnost, ustvarjalnost in estetski videz predlogov.

Komisijo sestavljajo:

 • Nataša Poklar Ulrih (institucionalni koordinator zveze EUTOPIA);
 • Nina Narat Meden (predstojnica službe za odnose z javnostmi, organizacijo in protokol v kabinetu rektorja UL);
 • Jernej Kejžar (predstavnik Univerzitetne službe za umetniško dejavnost), ter
 • Iris Ivaniš (administrativni vodja delovnega sklopa raznolikost in vključenost).

Avtor (v celotnem besedilu natečaja se uporablja moški slovnični spol in se nanaša tako na moški kot na ženski spol oziroma na zmagovalno ekipo) zmagovalnega predloga bo do 10. januarja 2024 obveščen prek e-pošte. Ime avtorja zmagovalnega video izdelka bo javno objavljeno na spletni strani in družbenih omrežjih Univerze v Ljubljani ter projekta EUTOPIA MORE. Zmagovalni video izdelek bo uporabljen v promocijske namene zveze EUTOPIA ter projekta EUTOPIA MORE.


Nagrada

Poleg javne objave video izdelka ter imena avtorja na Univerzi v Ljubljani in partnerskih univerzah zveze EUTOPIA, zmagovalec prejme tudi denarno nagrado. Zmagovalec prejme 600 evrov neto denarne nagrade. Nagrade bodo po zaključenem natečaju nakazane na osebni račun zmagovalca. Za izplačilo nagrade bo organizator poleg imena in priimka nagrajencapotreboval še naslov, davčno številko in številko osebnega računa. Organizator razpisa bo avtorja zmagovalnega video izdelka naknadno pozval za posredovanje podatkov, ki so potrebni za izplačilo nagrade.


Splošni pogoji 

Posameznik s prijavo na natečaj soglaša z naslednjimi pogoji izvedbe javnega natečaja, ki traja do 3. januarja 2024:

Posameznik jamči, da je prijavljeno delo (video izdelek) njegova izvirna stvaritev ter ne vsebuje, v celoti ali deloma, rešitev, ki so v last tretje osebe in za katero posameznik ni pridobil soglasja te tretje osebe. Prijavljeno delo ne sme kršiti avtorskih pravic oz.drugih pravic intelektualne lastnine, prav tako ne sme kršiti določil veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in osebnostnih pravic katere koli fizične osebe. 2. Posameznik s prijavo na organizatorja predmetnega natečaja (Univerzo v Ljubljani) neodplačno, časovno in geografsko neomejeno, izključno in s pravico do nadaljnjega prenosa prenaša naslednje materialne avtorske pravice, zlasti: zlasti pravico reproduciranja vključno s shranitvijo v elektronski obliki, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja, pravico reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico predelave ter pravico dajanja na voljo javnosti. 3. Posameznik soglaša, da lahko organizator brezplačno objavi njegovo prijavljeno delo v elektronski obliki na spletni strani projekta EUTOPIA MORE ter Univerze v Ljubljani in pa na drugih promocijskih kanalih/medijih Univerze v Ljubljani ter da jih lahko uporablja za oglaševanje ali promocijo zveze EUTOPIA, pri čemer se organizator zavezuje dosledno spoštovati moralne avtorske pravice posameznika. 4. S prijavo na natečaj posameznik dovoljuje, da Univerza v Ljubljani za izvedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove osebne podatke in jih upravlja do konca projekta, predvidoma do 30. novembra 2026. Posameznik ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje obdelave osebnih podatkov v času trajanja natečaja in po njem. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni slovenski evropski zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov.   Varovanje osebnih podatkov  

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana bo osebne podatke sodelujočih nanatečaju obdelovala skladno s točko (b) člena 6(1) GDPR za namene izvedbe natečajnega postopka, razglasitve nagrajenca in izplačila denarne nagrade. Osebni podatki nagrajenca bodo objavljeni na družbenih omrežjih in spletni strani Univerze v Ljubljani ter družbenih omrežjih in spletnih straneh partnerskih univerz zveze EUTOPIA. Osebni podatki nagrajenca bodo prav tako deljeni med članicami zveze EUTOPIA. Ker ena članica univerza ni članicaEU in/ali EGP po potrebi bodo osebni podatki nagrajenca deljeni v tretjo državo. Univerza v Ljubljani bo osebne podatke sodelujočih v natečajnem postopku obdelovala do konca projekta, tj. do 30. novembra 2026. Po preteku tega roka bodo podatki uničeni.

Sodelujoči v natečajnem postopku imajo pravico, da od Univerze v Ljubljani kadar koli zahtevajo uveljavljanje pravice dostopa do podatkov, pravice do popravka, omejitve obdelave in prenosljivosti.

Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov . Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).


Pravica organizatorja 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da prijavitelju sodelovanje na natečaju zavrne ali ga iz natečaja izključi.

Prijavitelj izgubi pravico do nagrade, če organizator gotovi, da:

 • prijavitelj ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je prijavitelj kršil pravila in pogoje sodelovanja v natečaju; če je prijava na kakršen koli način neustrezna.
 • v primeru, ko prijavitelj izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator ne odgovarja za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci;
 • vsakršne nezaželene posledice, ki bi jih prijavitelj utrpel kot posledico sodelovanja na natečaju.

Končne določbe 

Prijavitelj sodeluje na natečaju na lastno odgovornost. V primeru posebnih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se natečaj lahko odpove. O tem mora prek primernih medijev obvestiti prijavitelje. V takem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani prijaviteljev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega natečaja. O vseh spremembah nagradnega natečaja bo organizator prijavitelje sproti obveščal z objavami na družbenih omrežjih in spletni strani Univerze v Ljubljani.

Za več informacij glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z nagradnim natečajem pošljite vprašanja na elektronski naslov .

Vprašanja o dodatnih informacijah v zvezi z nagradnim natečajem naslovite na elektronski naslov .

 

Obrazec s soglasjem: EUTOPIA_MORE_Soglasje k obdelavi ter objavi video izdellka.docx