Več o zvezi EUTOPIA

Več o zvezi EUTOPIA

Kaj je zveza EUTOPIA?

Zveza EUTOPIA je učna in raziskovalna skupnost desetih evropskih univerz, ustanovljena z namenom aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju in prenovi skupnega visokošolskega prostora. Glavni cilj zveze EUTOPIA je skozi pilotne projekte (EUTOPIA More, EUTOPIA-TRAIN, EUTOPIA-SIF, FLECSLAB) testirati inovativne modele evropskega visokošolskega sodelovanja, ki bodo podlaga za razvoj koncepta in organizacijske strukture nove evropske transnacionalne univerze.

Poleg Univerze v Ljubljani (Slovenija) zvezo sestavljajo še Univerza Vrije v Bruslju (Belgija), Univerza CY Cergy Pariz (Francija), Univerza v Göteborgu (Švedska), Univerza Pompeu Fabra v Barceloni (Španija), Univerza v Warwicku (Velika Britanija), Univerza NOVA Lizbona (Portugalska), Univerza Ca’ Foscari (Italija), Tehniška univerza Dresden (Nemčija) in Univerza Babeş-Bolyai (Romunija).

Grouped 10 LOGOS

Najbolj ambiciozen cilj zveze EUTOPIA je razvoj dolgoročne strategije, ki bo prispevala k prenovi evropskega visokošolskega prostora.

V začetku leta 2019 je zveza (takrat še) šestih članic pod vodstvom Univerze v Ljubljani pridobila sredstva za izvedbo triletnega pilotni projekta EUTOPIA2050. Njegovo nadaljevanje je zagotovila odobritev 14 milijonov vrednega projekta EUTOPIA MORE (European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050 – Making Organisational and Real Evolution / Preoblikovanje evropskih univerz v odprto vključujočo akademijo – Ustvarjanje organizacijskega in resničnega razvoja).

Z ustvarjanjem pogojev za ponovni razmislek o vlogi izobraževalnih institucij, projekt EUTOPIA MORE spodbuja in podpira proces transformacije univerzitetnih ustanov v hitro spreminjajočem se svetu.

EUTOPIA MORE si prizadeva za doseg treh ciljev:

  1. Na podlagi temeljnega pristopa "Globalno povezovanje skupnosti" ustvariti pogoje za povezovanje skupnosti med univerzami in disciplinami, s čimer bi omogočili razvoj t. i. “bottom up” ali “od spodaj navzgor” projektov, ki naslavljajo področja izobrazbe, raziskovanja in preostalih globalih izzivov.
  2. Razvoj izobraževalnih iniciativ, ki bodo omogočile okrepitev kurikuluma dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programov izvajajočih se v okviru bodoče skupne univerze EUTOPIA.
  3. Povezovanje iniciativ, raziskav in inovacij, ki stremijo k spopadanju z družbenimi izzivi trenutnega časa in integracija akademskih skupnosti znotraj bodočega EUTOPIA Mednarodnega Inštituta za znanje.

Projekti zveze EUTOPIA

V okviru razvojnih projektov zveze EUTOPIA izvajamo številne pilotne aktivnosti za povečanje prenosa znanja in dobrih praks v okviru mednarodnih sodelovanj s ciljem dviga kakovosti raziskovalnih in razvojnih projektov. Pilotni projekt zveze EUTOPIA je EUTOPIA2050, ki je potekal prva tri leta od začetka nastanka zveze (do novembra 2022), danes pa se aktivnosti nadaljujejo v projektu EUTOPIA MORE. Ostala projekta, ki sta nastala v prvi fazi zveze, sta EUTOPIA-TRAIN in EUTOPIA-SIF ter nacionalni projekt RSF.

EUTOPIA MORE

EUTOPIA MORE (European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050 – Making Organisational and Real Evolution / Preoblikovanje evropskih univerz v odprto vključujočo akademijo – Ustvarjanje organizacijskega in temeljnega razvoja) je osrednji projekt Zveze EUTOPIA odobren s strani Evropske komisije, katerega izvajanje bo trajalo do leta 2028. Misija projekta naslavlja povezovanje skupnosti, česar namen je preobrazba univerz v inkluzivne, raznolike in inovativne ustanove s pomembnim vplivom na družbo. Namen projekta je omogočati večjo mobilnost, okrepiti povezave med poučevanjem, raziskavami in inovacijami, predvsem pa študentkam in študentom omogočiti aktivno vlogo pri identifikaciji in reševanju globalnih izzivov prek inovativnih in sodelovalnih učnih praks.

 

EUTOPIA-TRAIN

S projektom EUTOPIA-TRAIN – Transforming Research and Innovation (preoblikovanje raziskovanja in inovacij) je zveza pridobila sredstva Obzorja 2020 za razvoj dodatnih aktivnosti, usmerjenih v inovacije in raziskave. Te so vezane predvsem na strateški pristop k raziskavam in inovacijam, spodbujanju povezovanja raziskovalcev in gospodarstva, na odprto znanost, usposabljanja, karierni razvoj in skupni pristop k izzivom HR ter na ustanovitev krovne pisarne EUTOPIA GLENN (Grants, Legal, and Innovation Office), ki skrbi za učinkovito diseminacijo znanja ter krepitev aktivnosti in vpletenega osebja na področju projektnega dela. Med dosedanje vidnejše dosežke projekta spadajo imenovanje članov akademije mladih vodij (Young Leaders Academy), izpeljava prve raziskovalne, doktorske in inovacijske mobilnosti ter povezovanje mladih raziskovalk in raziskovalcev z izkušenimi mentoricami in mentorji prek pisarne GLENN.

EUTOPIA-SIF

EUTOPIA-SIF – Science and Innovation Fellowship programme (program znanstvenih in inovacijskih štipendij) združuje zvezo EUTOPIA v želji po privabljanju in usposabljanju nove generacije podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev. V petih letih trajanja projekta se bo na univerzah zveze EUTOPIA zaposlilo 76 odličnih raziskovalcev – od tega osem na Univerzi v Ljubljani. Projekt EUTOPIA-SIF prav tako spodbuja različne oblike mobilnosti med raziskovalci znotraj zveze EUTOPIA, osredotoča pa se tudi na sodelovanje z neakademskim sektorjem. Izbrani podoktorski kandidati, katerih projekti izhajajo iz pristopa »od spodaj-navzgor«, bodo okrepili raziskovalno moč zveze EUTOPIA in sodelovanje med njenimi univerzami. Projekt tudi gradi širšo skupnost EUTOPIA, saj kandidati tesno sodelujejo z raziskovalnimi skupinami na vsaj dveh različnih univerzah, se udeležujejo rednih skupnih usposabljanj in drugih dogodkov ter znanje in izkušnje prenašajo na študentke in študente.

FLECSLAB

Najnovejši podporni projekt FLECSLAB, ki smo ga pridobili v okviru programa Erasmus+ v partnerstvu z univerzami zveze EUTOPIA in pod koordinatorstvom UL, se je začel izvajati 1. januarja 2022. Cilj projekta je razvoj skupnega okvira in orodij za nadgradnjo transnacionalnih učnih skupnosti v smeri razvoja novih oblik vseživljenjskega učenja s poudarjeno mednarodno dimenzijo.

Študentke in študenti EUTOPIE

Skupnost EUTOPIA se začne z univerzitetno skupnostjo. To pomeni, da imajo osrednjo vlogo pri projektu študentke in študenti, saj sodelujejo v vseh delovnih skupinah in upravljavskih strukturah. Študentke in študenti zveze EUTOPIA so potrdili lastno operativno strukturo: študentski svet, sestavljen iz članic članov vsake partnerske univerze, ki sodeluje v različnih upravnih organih EUTOPIA. Strateški odbor EUTOPIA sestavlja ena predstavnica oz. predstavnik  študentstva, dve predstavnici oz. predstavnika pa sta v izvršnem odboru. Študentke in študenti sodelujejo tudi v drugih organih, kot sta odbor za kakovost in izobraževalni odbor. Poleg tega EUTOPIA ponuja tudi mnoge priložnosti za vse študentke in študente partnerskih univerz – več o odprtih priložnostih si lahko preberete v zavihku PRILOŽNOSTI ZA ŠTUDENTE.

Skupnost

 

 

Študentski možganski trust EUTOPIA

Zveza EUTOPIA, ki si prizadeva, da bi zgradila mednarodno ter na študente in študentke osredotočeno zavezništvo, je ustanovila Študentski možganski trust EUTOPIA (EUSTT). Cilj EUSTT, ki ga vodijo študentke in študenti sami, je vključujoče ter na študente in študentke osredotočeno spodbujanje večdisciplinarnega, meddisciplinarnega in transdisciplinarnega sodelovanja.

EUSTT upravlja odbor, ki ga sestavljajo študenti in študentke različnih starostnih skupin z različnih univerz zveze EUTOPIA. Avtonomna struktura upravnega odbora omogoča, da je EUSTT resnično osredotočen na študente in študentke. V EUSTT sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki delujejo kot ambasadorji možganskega trusta na univerzah zveze EUTOPIA. EUSTT je platforma za izmenjavo znanja študentk in študentov na vseh stopnjah študija, na kateri lahko objavljajo svoje raziskave s poudarkom na interdisciplinarnosti ter prejmejo povratne informacije uredniškega odbora o svojih raziskavah. EUSTT objavlja blog objave in akademske prispevke, povezuje študentska združenja po vsej zvezi EUTOPIA, organizira tematske dogodke, premosti vrzel med odločevalci in študenti ter vrzel med akademskim okoljem in družbo.

EUSTT je od oktobra 2021 na svoji spletni strani (www.eustt.org) objavil širok nabor člankov, ki so jih pripravili študenti in študentke, pri čemer se je mesto uveljavilo kot osrednja platforma za deljenje zamisli in raziskav študentstva.