Več o zvezi EUTOPIA

Več o zvezi EUTOPIA

Kaj je zveza EUTOPIA?

Zveza EUTOPIA je učna in raziskovalna skupnost desetih evropskih univerz, ustanovljena z namenom aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju in prenovi skupnega visokošolskega prostora. Glavni cilj zveze EUTOPIA je skozi pilotne projekte (EUTOPIA2050, EUTOPIA-TRAIN, EUTOPIA-SIF, FLECSLAB) testirati inovativne modele evropskega visokošolskega sodelovanja, ki bodo podlaga za razvoj koncepta in organizacijske strukture nove evropske transnacionalne univerze.

Poleg Univerze v Ljubljani (Slovenija), ki koordinira krovni projekt EUTOPIA2050, zvezo sestavljajo še Univerza Vrije v Bruslju (Belgija), Univerza CY Cergy Pariz (Francija), Univerza v Göteborgu (Švedska), Univerza Pompeu Fabra v Barceloni (Španija) ter Univerza v Warwicku (Velika Britanija). Jeseni 2021 so se zvezi EUTOPIA priključile še štiri univerze: Univerza NOVA Lizbona (Portugalska), Univerza Ca’ Foscari (Italija), Tehniška univerza Dresden (Nemčija) in Univerza Babeş-Bolyai (Romunija). 

Ambicije in cilji

Najbolj ambiciozen cilj zveze EUTOPIA je razvoj dolgoročne strategije, ki bo prispevala k prenovi evropskega visokošolskega prostora. V začetku leta 2019 je zveza (takrat še) šestih članic pod vodstvom Univerze v Ljubljani pridobila pet milijonov evrov nepovratnih sredstev za triletni pilotni projekt EUTOPIA2050 – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050 (Preoblikovanje evropskih univerz v odprto vključujočo akademijo za leto 2050). Cilj projekta je spodbuditi večjo mobilnost in vključenost, okrepiti povezave med poučevanjem, raziskavami in inovacijami, predvsem pa študentkam in študentom omogočiti aktivno vlogo pri identifikaciji in reševanju globalnih izzivov prek inovativnih in sodelovalnih učnih praks.

S tem projektom je Univerza v Ljubljani stopila v korak z drugimi evropskimi univerzami na področju modernizacije in internacionalizacije visokega šolstva. Zdaj je zaradi epidemije covida-19 ključnega pomena okrepiti socialno in regionalno vključevanje ter spodbuditi povezovanje in sodelovanje pri pripravi transnacionalnih in medsektorskih projektov in raziskav, s čimer bomo bistveno pospešili nujno povezovanje vseh štirih stebrov znanja: raziskovanje, izobraževanje, inoviranje in prenos znanja v družbo. Nenazadnje sta neizbežni in nujni digitalizacija ter z njo povezana modernizacija učnih procesov in vsebin, pri čemer bo zveza EUTOPIA z dobrimi praksami in izkušnjami nedvomno koristila.

Naslednji koraki zveze

Pod novim vodstvom zveze (UPF) bomo spomladi 2022 pripravili in oddali nov projektni predlog na drugi razpis za Evropske univerze, ki bo zagotovil financiranje nadaljevanja projekta do leta 2028. Na UL bomo nadaljevali z vodenjem projekta EUTOPIA2050 do njegovega izteka konec novembra 2022 ter z izvajanjem ostalih treh evropskih projektov (EUTOPIA-TRAIN, EUTOPIA SIF, FLECSLAB) in sistemskega dela razvojnega stebra financiranja. Vse ukrepe in aktivnosti, povezane s cilji programa Evropske univerze, bomo združili pod okriljem novo vzpostavljenega multidisciplinarnega centra za razvojne mednarodne projekte s področja raziskovanja, izobraževanja in povezovanja z družbo, kjer bomo skrbeli za koordinacijo in integracijo odobrenih projektov zveze EUTOPIA. S ciljem boljšega upravljanja in usklajevanja strateških prioritet univerze s cilji projektov bomo ustanovili interni projektni svet, ki bo spremljal in nadziral izvajanje vseh mednarodnih razvojnih projektov.

MRRC UL in novi projekti zveze EUTOPIA

Zaradi upravljanja obstoječih razvojnih mednarodnih projektov zveze EUTOPIA in prijavljanja novih podpornih projektov je Univerza v Ljubljani v okviru Razvojno-raziskovalnega centra ustanovila Multidisciplinarni center za razvoj in upravljanje mednarodnih projektov s področja povezovanja vseh štirih stebrov znanja: izobraževanja, raziskovanja, inoviranja in prenosa v družbo (MRRC EUTOPIA). MRRC EUTOPIA trenutno upravlja in skrbi za tri mednarodne in en nacionalni projekt: EUTOPIA2050, EUTOPIA-TRAIN, EUTOPIA-SIF in EUTOPIA-RSF.

V okviru razvojnih projektov zveze EUTOPIA bomo izvedli številne pilotne aktivnosti za povečanje prenosa znanja in dobrih praks v okviru mednarodnih sodelovanj s ciljem dviga kakovosti raziskovalnih in razvojnih projektov.

EUTOPIA2050

V okviru prvega pilotnega krovnega projekta EUTOPIA2050 – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050, usmerjenega predvsem v razvoj inovativnih praks poučevanja, mobilnosti in sodelovanja študentk in študentov, raziskovalk in raziskovalcev ter zaposlenih v okviru 1. in 2. stopnje, bomo skušali doseči vizijo zveze prek štirih ključnih načel: usmerjenost v lokalne in globalne izzive, osredotočenost na študentke in študente ter regionalno in socialno vključevanje.

V letu 2022 bomo študentkam in študentom ter raziskovalkam in raziskovalcem omogočili financiranje kratkotrajnih raziskovalnih obiskov in drugih vrst mobilnosti ter možnost dvojnega doktorata prek naslednjih razpisov: razpis za doktorsko mobilnost; razpis za študentske raziskovalne projekte; razpis za dvojne doktorate (cotutelle); razpis za sodelovanje v transnacionalnih učnih skupnostih; razpis za financiranje udeležbe na mednarodnih konferencah; razpis za kratkotrajne raziskovalno-inovacijske projekte. Konec novembra bomo organizirali in gostili zaključno mednarodno tedensko konferenco EUTOPIA Week z več kot 150 udeleženci.

EUTOPIA-TRAIN

S projektom EUTOPIA-TRAIN – Transforming Research and Innovation (preoblikovanje raziskovanja in inovacij) je zveza pridobila sredstva Obzorja 2020 za razvoj dodatnih aktivnosti, usmerjenih v inovacije in raziskave. Te so vezane predvsem na strateški pristop k raziskavam in inovacijam, spodbujanju povezovanja raziskovalcev in gospodarstva, na odprto znanost, usposabljanja, karierni razvoj in skupni pristop k izzivom HR ter na ustanovitev krovne pisarne EUTOPIA GLENN (Grants, Legal, and Innovation Office), ki skrbi za učinkovito deljenje znanja ter okrepitev aktivnosti in vpletenega osebja na področju projektnega dela. Med dosedanjimi vidnejšimi dosežki projekta so vsekakor imenovanje članov akademije mladih vodij (Young Leaders Academy), izpeljane prve raziskovalne, doktorske in inovacijske mobilnosti ter povezovanje mladih raziskovalcev z izkušenimi mentorji prek pisarne Glenn.

V letu 2022 bomo nadaljevali s pripravo dveh medinstitucionalnih strategij: kadrovske ter raziskovalne in inovacijske strategije, ki bosta temeljili na skupnem upravljanju in zasnovi celovitega akademskega okolja, osredotočenega na sodelovanje na področju raziskav in inovacij. Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi akcijskega načrta pri naslednjih aktivnostih: skupna pisarna za razpise, pravne zadeve in inovacije GLENN ter izmenjave osebja podpornih služb. V okviru te skupne pisarne bosta v naslednjih mesecih ključni dve aktivnosti, in sicer priprava spletnega atlasa s priložnostmi financiranja za raziskovalne projekte ter vzpostavitev centralne univerzitetne službe za pripravo in koordinacijo mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektov; nadalje izvedbe Akademije mladih vodij (delavnice in usposabljanja) za štiri izbrane kandidate; razvoj skupne kadrovske strategije; izvedba novega razpisa za kratkotrajne raziskovalne mobilnosti mladih raziskovalcev (od 2 do 3 tedne) na partnerskih univerzah zveze EUTOPIA; razvoj sheme EUTOPIA business developers, ki bodo skrbeli za povezovanje raziskovalcev s priložnostmi za prenos znanja v širše okolje; ter razvoj podporne storitve za raziskovalce za promocijo njihovih dosežkov.

EUTOPIA-SIF

EUTOPIA-SIF – Science and Innovation Fellowship programme (program znanstvenih in inovacijskih štipendij) združuje zvezo EUTOPIA v želji po privabljanju in usposabljanju nove generacije podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev. V petih letih trajanja projekta se bo na univerzah zveze EUTOPIA zaposlilo 76 odličnih raziskovalcev – od tega osem na Univerzi v Ljubljani. Projekt EUTOPIA-SIF prav tako spodbuja različne oblike mobilnosti med raziskovalci znotraj zveze EUTOPIA, osredotoča pa se tudi na sodelovanje z neakademskim sektorjem. Izbrani podoktorski kandidati, katerih projekti izhajajo iz pristopa »od spodaj-navzgor«, bodo okrepili raziskovalno moč zveze EUTOPIA in sodelovanje med njenimi univerzami. Projekt tudi gradi širšo skupnost EUTOPIA, saj predvideva, da bodo kandidati tesno sodelovali z raziskovalnimi skupinami na vsaj dveh različnih univerzah, udeleževali pa se bodo rednih skupnih usposabljanj in drugih dogodkov ter znanje in izkušnje prenašali tudi na študentke in študente.

V letu 2022 bomo nadaljevali s financiranjem polne zaposlitve dveh tujih podoktorskih raziskovalcev na UL FF in UL FKKT, ki sta bila izbrana na prvem razpisu. Januarja 2022 se zaključuje drugi razpis, na katerem bosta do spomladi 2022 izbrana dva nova podoktorska raziskovalca, ki se bosta jeseni 2022 zaposlila na UL. Projekt EUTOPIA-SIF prav tako spodbuja usposabljanja podoktorskih raziskovalcev, različne oblike mobilnosti med raziskovalci znotraj zveze EUTOPIA, osredotoča pa se tudi na sodelovanje z neakademskim sektorjem. V okviru projekta se srečujemo tudi z izzivi zaposlovanja tujk in tujcev na članicah UL, zato nameravamo tudi v letu 2022 nadaljevati z aktivnostmi, povezanimi z deljenjem dobrih praks ter pripravo skupnih smernic za zaposlovanje oseb iz tujine.

FLECSLAB

Najnovejši podporni projekt FLECSLAB, ki smo ga pridobili v okviru programa Erasmus+ v partnerstvu z univerzami zveze EUTOPIA in pod koordinatorstvom UL, se je začel izvajati 1. januarja 2022. Cilj projekta je razvoj skupnega okvira in orodij za nadgradnjo transnacionalnih učnih skupnosti v smeri razvoja novih oblik vseživljenjskega učenja s poudarjeno mednarodno dimenzijo.

Študentke in študenti EUTOPIE

Skupnost EUTOPIA se začne z univerzitetno skupnostjo. To pomeni, da imajo osrednjo vlogo pri projektu študentke in študenti, saj sodelujejo v vseh delovnih skupinah in upravljavskih strukturah. Študentke in študenti zveze EUTOPIA so potrdili lastno operativno strukturo: študentski svet, sestavljen iz članov vsake partnerske univerze, ki sodeluje v različnih upravnih organih EUTOPIA. V skladu s poslovnikom študentskega sveta UL Univerzo v Ljubljani predstavlja predsednik/predsednica oziroma podpredsednik/podpredsednica. Tudi v strateškem odboru je predstavnik študentov, dva predstavnika študentov pa sta v izvršnem odboru. Študentke in študenti sodelujejo tudi v drugih organih, kot sta odbor za kakovost in izobraževalni odbor. Poleg tega EUTOPIA ponuja tudi mnoge priložnosti za vse študentke in študente partnerskih univerz – več o odprtih priložnostih si lahko preberete v zavihku PRILOŽNOSTI ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE.

Skupnost

 

 

Študentski možganski trust EUTOPIA

Zveza EUTOPIA, ki si prizadeva, da bi zgradila mednarodno ter na študente in študentke osredotočeno zavezništvo, je ustanovila Študentski možganski trust EUTOPIA (EUSTT). Cilj EUSTT, ki ga vodijo študentke in študenti sami, je vključujoče ter na študente in študentke osredotočeno spodbujanje večdisciplinarnega, meddisciplinarnega in transdisciplinarnega sodelovanja.

EUSTT upravlja odbor, ki ga sestavljajo študenti in študentke različnih starostnih skupin z različnih univerz zveze EUTOPIA. Avtonomna struktura upravnega odbora omogoča, da je EUSTT resnično osredotočen na študente in študentke. V EUSTT sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki delujejo kot ambasadorji možganskega trusta na univerzah zveze EUTOPIA.

Študentski možganski trust EUTOPIA je platforma za izmenjavo znanja evropskih študentk in študentov na vseh stopnjah študija, na kateri lahko objavljajo svoje raziskave s poudarkom na interdisciplinarnosti ter prejmejo povratne informacije uredniškega odbora o svojih raziskavah. EUSTT objavlja blog objave in akademske prispevke, povezuje študentska združenja po vsej zvezi EUTOPIA, organizira tematske dogodke, premosti vrzel med odločevalci in študenti ter vrzel med akademskim okoljem in družbo.

EUSTT je od oktobra 2021 na svoji spletni strani (www.eustt.org) objavil širok nabor člankov, ki so jih pripravili študenti in študentke – v nekaj mesecih so dosegli na stotine ogledov. EUSTT postaja osrednja platforma za študente in študentke, na kateri lahko delijo svoje zamisli in raziskave.