Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Ne pozabi preveriti, ali je zašel med neželeno pošto (se zgodi!).

Štipendije

Pripravila: Sabina Mikuletič Zalaznik

V Sloveniji imamo več vrst štipendij, ki so lahko študentom v pomoč pri kritju stroškov izobraževanja. V nadaljevanju smo za vas zbrali informacije o različnih štipendijah, vabljeni, da jih raziščete in ugotovite, katera je prava za vas. Določene so namenjene prav študentom Univerze v Ljubljani. Tudi tisti, ki si želite del študija preživeti na mobilnosti v tujini, imate na voljo različne možnosti finančne podpore.

Zoisovo, državno, Ad futura štipendijo ter sofinancirane kadrovske štipendije ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1).

Studenti_raziskuj priloznosti_stipendije_slika

Državna štipendija

Namen: štipendiranje dijakov in študentov iz socialno šibkejših družin 

Glavni pogoj za pridobitev: povprečni mesečni dogodek na družinskega člana (cenzus)

Institucija, ki štipendijo podeljuje: krajevno pristojni center za socialno delo

Rok za oddajo prošnje: kadar koli med letom

Možne kombinacije: državno štipendijo je mogoče kombinirati s kadrovsko ali občinsko štipendijo (če posamezna občinska štipendija glede kombiniranja nima svojih omejitev)

Posebnosti: pod pogojem, da gre za javno veljavni izobraževalni program, se lahko državna štipendija pridobi tudi za študij v tujini in se izplača v enkratnem znesku za 12-mesečno obdobje.

Več informacij.

 

Zoisova štipendija

Namen: štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov.

Glavni pogoj za pridobitev: ustrezen šolski/ študijski uspeh in izjemni dosežek z akademskega, raziskovalnega ali umetniškega področja.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Rok za oddajo prošnje: za študente v začetku študijskega leta, točen datum je določen v razpisu.

Možne kombinacije: Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Posebnosti: Zoisovo štipendijo se lahko izplačuje tudi za študij v tujini.

Več informacij.

 

Kadrovska štipendija

Namen: povezovanje delodajalcev z ustreznimi bodočimi kadri

Glavni pogoj za pridobitev: izobraževanje ustrezne smeri glede na potrebe delodajalca, ostali pogoji se določijo v posameznem razpisu.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: nesofinancirane štipendije podeljujejo izključno podjetja, sofinancirane štipendije pa v sodelovanju z delodajalci podeljujejo regionalne razvojne agencije.

Posebnosti: če gre za nesofinancirano kadrovsko štipendijo, zanjo ne veljajo določila oz. omejitve Zakona o štipendiranju.

Podjetja kadrovske štipendije običajno objavljajo na svojih spletnih straneh, dober vir podatkov o sofinanciranih kadrovskih štipendijah pa je izmenjevalnica (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS), nekaj jih delodajalci objavijo tudi v našem portalu POPR (Iskanje >> Dela).

 

Štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji

Namenjene so pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično domovino.  Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, rok za prijavo pa je praviloma tik pred začetkom študijskega leta.

Več informacij.

 

Štipendije Ad futura za študijski obisk v tujini

Namen: štipendiranje študentov na višješolskem ali visokošolskem izobraževalnem programu 1. ali 2. bolonjske stopnje za študijski obisk v tujini, ki mora trajati najmanj 3 tedne za študente in se štipendira do supno največ 25 tednov. Ta študijski obisk mora izobraževalna ustanova, na kateri je vlagatelj v Sloveniji vpisan, priznati oziroma vrednotiti kot del obveznosti izobraževalnega programa na tej ustanovi. Gre za razpis, ki je odprt do porabe sredstev.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati z drugimi štipendijami, ki jih dijak/študent prejema za izobraževanje v Sloveniji.

 

Sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Namen: sredstva lahko pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Glavni pogoj za pridobitev: Študijski oz. znanstveni obisk morajo opraviti pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati z drugimi štipendijami, ki jih študent prejema za izobraževanje v Sloveniji.

 

Štipendiranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini

Namen: Štipendije so namenjene tistim, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini. 

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati z drugimi štipendijami, ki jih dijak/študent prejema za izobraževanje v Sloveniji.

 

Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini

Namen: štipendija se dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu. Štipendija se praviloma dodeli za življenjske stroške in šolnino. Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Možne kombinacije: štipendijo je mogoče kombinirati s kadrovskimi  in občinskimi štipendijami ter z morebitnimi drugimi štipendijami iz tujine, vendar se druga pridobljena sredstva odštejejo od zneska Ad futura štipendije

Posebnosti: Štipendist se mora v določenem obdobju po zaključenem študiju, za katerega je prejel štipendijo, zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali se v Sloveniji samozaposliti.

Več informacij.

 

Štipendije študentom pedagoških študijskih programov

Namen: Štipendija se namenjena študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24 za spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Glavni pogoj za pridobitev:  Na javni razpis lahko prijavo odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: bo v študijskem letu 2023/24 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke javnega razpisa, ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, hkrati ne prejema kadrovske štipendije, bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Ministstvo za vzgojo in izobraževanje

Več informacij.

 

 

Druge štipendije:

ŠTIPENDIJE POD OKRILJEM UNIVERZE V LJUBLJANI

 • Fundacija Parus

Štipendije so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani – tako za podiplomski študij na matični fakulteti kot tudi za študij na najuglednejših svetovnih univerzah, med katere sodita na primer tudi Harvard in Yale. Več informacij.

 • Štipendija Knafljeve ustanove

Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju. Več informacij.

 • Likarjev sklad

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM). Več informacij.

 • Štipendija Pahernikove ustanove

Štipendije iz sredstev Pahernikove ustanove so namenjene študentom (državljanom RS) na drugi in tretji stopnji študija gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zlasti tistim, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri opravljanju svojih obveznosti.  Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta (izjemoma večkrat), z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih. Več informacij.

 • Tumova štipendija

Štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega (izjemoma magistrskega) študija, diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij (izjemoma magistrski študij), na

visokošolskih ustanovah v Avstriji in tudi drugod po Evropi. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v višini 500 evrov mesečno in se izplača v devetih mesecih (9-krat), v času študijskega leta. Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.  Več informacij.

 • Štipendija Milana Lenarčiča

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9,0 (devet) na predhodni stopnji študija. Namenjena je za kritje stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih. Več informacij

 

OBČINSKE ŠTIPENDIJE

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije. Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

 

ŠTIPENDIJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Štipendije pod različnimi pogoji podeljujejo tudi različne nepridobitne oziroma nevladne organizacije, in sicer tako za študij v Sloveniji kot za študij v tujini. Nekaj organizacij, ki objavljajo štipendije, je navedenih v nadaljevanju. Za spodaj naštete štipendije najdete več informacij na njihovih spletnih straneh.

 • Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Štipendije so namenjene fizičnim in pravnim osebam, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Kandidirajo lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem območju, če njihovo delo neposredno obravnava območje Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.

 • ASEF Fundacija

Fundacija ASEF povezuje Slovence doma in po svetu. Fundacija štipendira slovenske študente in študente slovenskih korenin za 10-tedenske raziskovalno-študijske obiske na vrhunskih univerzah in institucijah po svetu in v Sloveniji. Štipendijski programi ASEF krepijo sodelovanje in kroženje znanja med Slovenijo in preostalim svetom. ASEF nadarjenim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri. Več informacij.

 • Fundacija Leona Štuklja

Štipendije so namenjene dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem sodelovanju na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti. 

 • Izobraževalna fundacija Pomurja (IFP)

Štipendije so namenjene nadarjenim študentom in drugemu perspektivnemu pomurskemu kadru. Cilj teh aktivnosti je Pomurcem približati znanje in zmanjšati beg možganov iz regije. 

 • AS Fundacija

Fundacija podpira talente s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka. 

 • Fundacija Marof

Štipendije so namenjene študentom pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (Upravna enota: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona), za študij v Sloveniji in tujini.
Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

 

ŠTIPENDIJE ZA UDELEŽENCE PROGRAMA FULBRIGHT

Namen: Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA. Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove ter štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Institucija, ki štipendijo podeljuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Posebnost: Prijavijo se lahko samo doktorski študenti in podoktorski raziskovalci, ki so bili izbrani na razpisu za sodelovanje na Fulbright programu, ki je objavljen na spletni strani Ameriškega veleposlaništva, in sicer spomladi vsako leto za študijsko leto, ki se začne naslednje koledarsko leto.

Kontakt: ; tel. 01/434 15 66.