Prijavi se v POPR!

Za prijavo na dogodke in svetovanja ter za brskanje po najnovejših prostih delovnih mestih se vpiši v portal POPR. Če si študent se vpiši s svojo digitalno identiteto, če pa si študent brez statusa, študent druge univerze, dijak, alumni UL ali zaposleni na UL pa sledi enostavnemu registracijskemu postopku.

Ne spreglej naših e-novic

Da ti ne bo ušel noben dogodek ali dobra karierna priložnost, se prijavi na naš e-novičnik. Če si nanj že naročen (večina študentov je), pa najprej preveri, da ti ne zahaja med neželeno pošto (se zgodi!).

Pogoji uporabe Portala osebnega in profesionalnega razvoja (POPR) za zaposlene UL

Pogoji uporabe Portala osebnega in profesionalnega razvoja (POPR) za zaposlene UL

Z željo po čim bolj učinkoviti uporabi portala vas seznanjamo s pogoji uporabe in informacijami o zasebnosti ter varovanju podatkov. Za pravilno ter učinkovito rabo portala vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in jih preberete.

Komu so namenjeni pogoji uporabe?

Ti Pogoji uporabe se nanašajo na uporabo Portala osebnega in profesionalnega razvoja POPR (v nadaljevanju: Portal) in določajo zlasti način registracije, pogoje za pridobitev, spremembe in prenehanje statusa uporabnika Portala ter pravice in obveznosti uporabnikov Portala.

Upravljavec Portala in osebnih podatkov uporabnikov Portala je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU. Portal je vzpostavljen v okviru projekta »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Portal deluje na spletnem naslovu oziroma domeni: popr.uni-lj.si.

Pogoji uporabe so namenjeni uporabnikom Portala, to je vsaka oseba, ki se v portal prijavi in/ali ga uporablja (v nadaljevanju: uporabnik). Ti pogoji veljajo za uporabnike s statusom Zaposleni Univerze v Ljubljani.

S sprejemom teh Pogojev uporabe ob registraciji z Upravljavcem Portala sklepate pogodbo o uporabniškem računu Portala. Uporaba portala ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Kariernih centrov Univerze v Ljubljani in za koriščenje aktivnosti Centra za obštudijske dejavnosti.

Komu je portal namenjen in kako se registriram?

Portal je namenjen uporabnikom, med drugimi zaposlenim Univerze v Ljubljani. Vanj se lahko prijavijo vsi, ki so zaposleni na Univerzi v Ljubljani.

Uporabnik lahko postane, kdor registrira uporabniški račun na spletnem mestu popr.uni-lj.si in izbere ustrezen status uporabnika – Zaposleni Univerze v Ljubljani, za katerega izpolnjuje pogoje.

Registracija je mogoča z uporabo e-naslova in vnosom osebnih podatkov. Potrditev registracije se izvede prek potrditvenega e-sporočila, vse podatke pa morate vnesti ročno (ime, priimek, elektronski naslov, rektorat/fakulteta/akademija UL, oddelek/služba, naziv delovnega mesta). Upravljavec ob registraciji uporabnika Zaposleni UL preveri podatke, ali uporabnik izpolnjuje pogoje za status, to je, da sodi med ciljne skupine, za katere upravljavec razpisuje dogodke, ki so namenjeni Zaposleni UL. O tem je uporabnik obveščen po e-poti, ki jo ima navedeno v Uporabniškem računu kot svoj kontakt.

Zoper zavrnitev pridobitve tega statusa je mogoče v 7 dneh vložiti pritožbo v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za izbrani status uporabnika, vas bo Upravljavec Portala po pregledu vaše prijave o tem obvestil po e-poti, ki ste jo izbrali ob registraciji, in vam predlagal drug Status uporabnika, če bo to mogoče.

Če ne izpolnjujete pogojev za noben Status uporabnika, ne morete postati uporabnik Portala. 

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v Portalu si na enem mestu lahko preberete spodaj v Politiki zasebnosti.

Kaj portal zaposlenim Univerze v Ljubljani omogoča?

Zaposlenim Univerze v Ljubljani portal omogoča podporo pri uporabi storitev ter dejavnosti osebnega in profesionalnega razvoja, in sicer:

 • pregled lastnih dejavnosti v portalu z namenom osebnega in profesionalnega razvoja zaposlenega,
 • pregled in iskanje dogodkov, organiziranih za zaposlene Univerze v Ljubljeni,
 • prijavo na dogodke, ki se jih lahko udeležite, in obveščanje v zvezi s tem dogodkom (prijava, odjava, čakalna vrsta, avtomatski opomnik, obvestilo glede izvedbe, odpovedi, priprava list prisotnosti, pošiljenje gradiv, anketa o dogodku),
 • možnost pošiljanja vprašanj zaposlenim Univerze v Ljubljani, ki skrbijo za portal, in prejemanja odgovorov,
 • profil uporabnika (več o osebnih podatkih je zapisano spodaj v Politiki zasebnosti),
 • možnost avtomatsko generiranega obveščanja o novih dogodkih na dnevni ali tedenski ravni,
 • pregled in iskanje možnosti praktičnih usposabljanj, če so ta vodena v portalu in bo funkcionalnost vzpostavljena v skladu z dogovorom s članico UL,
 • izpolnjevanje anket in obrazcev,
 • obveščanje o dogodkih, kariernih priložnostih in storitvah Kariernih centrov Univerze v Ljubljani,
 • obveščanje o dogodkih in prijava na aktivnosti Centra za obštudijsko dejavnost.

Uporabnik, ki je prijavljen na posamezen dogodek, je dogodek dolžan obiskati oziroma se od njega odjaviti v skladu s pravili organizatorja dogodka. Ob vsakem dogodku organizator preveri prisotnost ali neprisotnost udeležencev, kar vnese v Portal, s čimer prisotnost udeležencev potrdi. Potrditev prisotnosti ali neprisotnosti se zabeleži tudi v profilu uporabnika. Prijavljene uporabnike, ki se iz neopravičenih razlogov večkrat ne udeležijo dogodkov, si pridržujemo pravico dodati na sezname s posledico morebitnega omejevanja prihodnje udeležbe na aktivnostih v organizaciji KC UL in Centra za obštudijsko dejavnost. O morebitnih omejitvah bodo takšni uporabniki seznanjeni po elektronski pošti, ki je zabeležena v evidenci Univerze v Ljubljani.

Pridružujemo si pravico do spremembe programov dogodkov in da v primeru premajhnega števila prijavljenih na dogodek tega odpovemo. O odpovedi bodo prijavljeni uporabniki seznanjeni po elektronski pošti.

Portal omogoča zaposlenim UL vodenje evidence udeležb na delavnicah in drugih dogodkih, ki jih vodimo prek tega informacijskega sistema, kar jim lahko koristi pri dokazovanju pridobivanja znanj in kompetenc. Uporabnikom predlagamo, da si sezname udeleženih dogodkov hranijo tudi v elektronski in pisni obliki.

V Portalu so na voljo tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih ne upravlja upravljavec in ne more biti odgovoren za njihovo vsebino.

Funkcionalnosti Portala se lahko spreminjajo in so lahko različne za posamezne Statuse uporabnikov, zato vam priporočamo, da večkrat vstopite v svoj Uporabniški račun in spremljate tam objavljena navodila in pogoje za uporabo.

Urejanje profila uporabnika, nastavitve in varstvo osebnih podatkov

Uporabnik - Zaposleni UL ima v svojem profilu vnesene podatke iz evidence Univerze v Ljubljani, ki jih ne more samostojno urejati. Urejati jih mora po uradni poti prek rektorata ali članice Univerze v Ljubljani.

Uporabnik Portala lahko v svojem Uporabniškem računu kadarkoli samostojno ureja svoje nastavitve prejemanja samodejnih obvestil na vpisani e-naslov in svoje preference.

Uporabnik lahko v svojem profilu označi, če želi prejemati obvestila o dogodkih na svoj elektronski naslov. Ta obvestila so generirana avtomatično, uporabnik si izbere v svojem profilu, ali jih želi prejemati na dnevni ali tedenski ravni. V svojem profilu lahko kadarkoli označi, da teh obvestil ne želi prejemati in se od njih odjavi.

Prek Portala lahko zaposleni UL pošiljajo tudi množična e-sporočila različnim uporabnikom. V svojem profilu uporabnik označi, če želi prejemati obvestila s strani Univerze v Ljubljani oziroma organizatorjev dogodkov na svoj elektronski naslov. V profilu lahko kadarkoli označi, da teh množičnih e-sporočil ne želi prejemati in se odjavi.

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov Uporabnikov Portala si na enem mestu lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Ukinitev uporabniškega računa

Uporabniški račun se ukine v naslednjih primerih:

 • če uporabnik sam zahteva ukinitev;
 • če uporabnik ne izpolnjuje več pogojev za vsaj en Status;
 • če se uporabniku prekine delovno razmerje z Univerzo v Ljubljani;
 • če mu Upravljavec portala v skladu s Pogoji uporabe trajno prepove dostop do Portala.

Kako je Portal dostopen?

Portal je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Upravljavec si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do portala zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja, nadgradenj in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si upravljavec pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do Portala. Upravljavec ne jamči dostopnosti do portala KC UL ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) in višji sili. Upravljavec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku ali tretjim utegnila nastati zaradi nedelovanja Portala, nemožnosti dostopa do Portala ali uporabe posameznih storitev, ki jih Portal omogoča.

Kako se mora Portal uporabljati?

Tehnični vidiki in varna uporaba Portala (odgovornost uporabnika)

S prijavo in uporabo Portala se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami Pogojev uporabe Portala. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, prijava in uporaba storitev Univerze v Ljubljani ni možna.

Za uporabo Portala potrebujete računalnik ali mobilno napravo (npr. telefon, tablica) in dostop do spleta. Svetujemo vam, da do svojega Uporabniškega računa dostopate le z napravami, ki so ustrezno zaščitene pred zlonamernimi vdori, in le prek varnih spletnih dostopov. Izključno Uporabnik je odgovoren za uporabo varnih naprav in varnih spletnih dostopov.

Do Uporabniškega računa lahko Uporabnik Zaposleni UL dostopa z uporabo svoje univerzitetne digitalne identitete. Uporabniški račun lahko uporablja izključno registrirani Uporabnik Portala. Uporaba Portala oziroma Uporabniškega računa izven njunih zgoraj opredeljenih namenov je prepovedana. Uporabniški račun ni prenosljiv. Izključno Uporabnik je odgovoren za skrbno hrambo svojega uporabniškega imena in gesla. V primeru izgube ali razkritja gesla drugim osebam je Uporabnik dolžan svoje geslo nemudoma spremeniti. Portal zahteva določeno stopnjo kvalitete gesla, zahteve pa se lahko z razvojem stanja tehnike spreminjajo. Izključno Uporabnik je odgovoren za izbiro kvalitetnega gesla.

Upravljavec Portala v primeru zlorabe Uporabniškega računa iz prejšnjega odstavka ali v primeru uporabe Uporabniškega imena ali Portala izven njunih opredeljenih namenov lahko Uporabniku trajno prepove dostop do Portala in storitev in od njega zahteva povrnitev morebiti nastale materialne ali nematerialne škode. Škoda lahko Upravljavcu Portala nastane zlasti, če Uporabnik Portala posoja svoj Uporabniški račun v uporabo drugim osebam ali Uporabniški račun uporablja v nasprotju z njegovim namenom (zlasti za uporabo Portala, njegovih funkcionalnosti ali infrastrukture za razširjanje ali izkoriščanje kod, povezav ali drugih digitalnih elementov z namenom ali učinkom prilaščanja, spreminjanja, posredovanja ali rabe podatkov, digitalnih elementov (npr. kode, vizualni elementi…), energije in drugih virov izven običajne rabe za opredeljene namene).

Upravljavec Portala si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela Portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Prizadevali si bomo zagotavljati ažurnost in točnost informacij v Portalu. Uporabnika seznanjamo, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja Portal in upravljavec, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila.

Portal se mora uporabljati le za namene, za katere je bil vzpostavljen glede na funkcionalnosti, ki jih omogoča. Upravljavec portala dovoljuje pregled in uporabo vsebin in storitev na portalu uporabnikom, pri čemer ti ne smejo kršiti avtorskih pravic na vsebinah. Vsebina portala, besedila, članki, izobraževalna gradiva in njihovi deli, grafike, slike logotipov, gumbi, multimedijske vsebine, programska oprema in izvorna koda so last ponudnika portala in/ali upravljavca Univerze v Ljubljani in so avtorsko pravno zaščiteni, kakršna koli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ni dovoljena brez predhodnega dovoljenja.

Omejitev odgovornosti Upravljavca Portala

Upravljavec Portala ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z uporabo Portala, zlasti pa izrecno, vendar ne omejeno na, ne odgovarja za:

 • vsebine, ki jih na Portalu ali izven Portala objavijo, posredujejo ali drugače delijo Uporabniki;
 • zlorabe Portala, ki jih izvedejo Uporabniki;
 • škodo, ki bi utegnila nastati Uporabnikom zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Portala;
 • škodo, ki bi Uporabnikom utegnila nastati zaradi vzpostavljenih povezav prek Portala;
 • točnost objavljenih informacij o dogodkih Univerze v Ljubljani v Portalu, svetovanjih in prijavah nanje;
 • točnost objavljenih informacij o kariernih priložnostih;
 • točnost objavljenih informacij o delovanju Kariernih centrov Univerze v Ljubljani ali Univerze v Ljubljani.

Zahtevki uporabnikov

Uporabniki lahko vse zahtevke in pritožbe v zvezi z uporabo Portala, ki jih predvidevajo ti Pogoji uporabe naslovijo po e-poti na naslov: ali po navadni pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »POPR.

O Pritožbi oziroma drugem zahtevku Uporabnika bodo odločile pooblaščene osebe Univerze v Ljubljani v 30 dneh od prejema pritožbe oziroma zahtevka. Odločitev pooblaščenih oseb Univerez v Ljubljani je dokončna.

Sprememba pogojev uporabe

Univerza v Ljubljani si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Pravila in pogoji uporabe spletnega portala so za uporabnike zavezujoči tudi v vsakokratni spremenjeni obliki.

Politika zasebnosti

7. december 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.